Làm thế nào kiểm tra tốc độ CPU

Trong bài viết trước vHost đã hướng dẫn kiểm tra hiệu suất của ổ cứng trên VPS hoặc server của mình. Bên cạnh đó chúng tôi cũng nhận được nhiều câu hỏi làm thế nào để biết tốc độ xử lý của CPU mình nhanh hay chậm. Vì vậy trong bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn kiểm tra tốc độ CPU của VPS hoặc server của quý khách.

Hiện nay có rất nhiều công cụ để kiểm tra tốc độ CPU, tuy nhiên chúng tôi chỉ sử dụng công cụ sysbench trong bài viết này.

Cài đặt công cụ sysbench

Để cài đặt công cụ sysbench chúng ta làm theo các bước sau:

Đối với hệ điều hành CentOS 6.x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm
rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm
yum install sysbench -y

Đối với hệ điều hành CentOS 7.x

wget ftp://ftp.gnome.org/mirror/fedora/epel/6/x86_64/sysbench-0.4.12-5.el6.x86_64.rpm
wget http://downloads.mysql.com/archives/mysql-5.1/MySQL-shared-compat-5.1.49-1.rhel5.x86_64.rpm
rpm -iv MySQL-shared-compat-5.1.49-1.rhel5.x86_64.rpm
yum install postgresql-libs.x86_64
rpm -iv sysbench-0.4.12-5.el6.x86_64.rpm

Đối với hệ điều hành Ubuntu 14.04 và 14.10

apt-get install sysbench

Tiến hành kiểm tra

Lệnh này sẽ yêu cầu hệ thống thực hiện 1 phép tính số nguyên tố lên đến x lần, x lần sẽ do tham số –cpu-max-primes chỉ định. Tất cả các phép tính thực hiện là số nguyên 64 bit. Lệnh này chỉ xử lý 1 luồng duy nhất.

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run

Lệnh dưới dây cũng tương tự như lệnh bên, chỉ xử lý 1 luồng duy nhất.

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=1 run

Để kiểm tra với 4 luồng đồng xử lý đồng thời chúng ta có thể sử dụng lệnh sau đây

sysbench --test=cpu --cpu-max-prime=20000 --num-threads=4 run

Kết quả kiểm tra trên 1 VPS của vHost
vHost-CPU-Test

Trong kết quả in ra chúng ta sẽ quan tâm 3 thông số:

  • Total time: 29.5827s
  • Avg time: 2.96ms
  • Max time: 3.38ms

Dựa theo kết quả kiểm tra chúng ta sẽ quan tâm đến 3 con số này, nếu VPS hoặc server của bạn có con số càng thấp chứng tỏ hiệu suất xử lý của CPU càng nhanh.

Scroll to Top