Admin_System Backup

System Backup: là chức năng cho phép thiết lập các cấu hình Full Backup với nhiều tùy chọn khác nhau.

Login Directadmin (quyền Admin)

Chọn System Backup (trong Admin Tools).

Backup Full

Click Run System Backup Now để tiến hành chạy Backup. Chỉ lưu một backup một ngày với cùng một đường dẫn.  

Sử dụng Cron để Backup tự động theo thời gian đã thiết lập

 • Bước 1: Trong phần Full System Backup – Cron Scheduleđiền các thông số:
  • Minute: Phút
  • Hour: Giờ
  • Day of Month: Ngày trong tháng
  • Month: Tháng
  • Day os Week: Ngày trong tuần
  • Bước 2: Tích chọn User Cron for Backup nếu sử dụng Cron
  • Bước 3: Click Save

Cấu hình Full System Backup

 • Bước 1: Backup Path: Điền đường dẫn muốn lưu file Backup
 • Bước 2: Minimum disk space required for backup (MB): Điền dung lượng ổ đĩa tối thiểu cần có để backup và phân vùng.
 • Bước 3: Tích vào các tùy chọn mong muốn
  • Add user home directories to directory list below: Thêm đường dẫn user home vào danh sách đường dẫn phía dưới.
  • Backup httpd data: Backup dữ liệu http.
  • Backup DNS data: Backup dữ liệu DNS.
  • Backup MySQL Databases: Backup databases mySQL.
  • Backup Directories and Files listed below: Backup đường dẫn và danh sách các file ở danh sách phía dưới.
  • Bước 4: Tích vào Use remote transfernếu backup sử dụng remote từ xa và chọn các tùy chọn mong muốn.
   • Remote transfer method: Chọn 1 trong 2 phương thức ftp hoặc scp.
   • Delete the local backup after remote transfer: Xóa backup trên local sau khi trao đổi file hoàn tất.
   • Incremental file-by-file backup: Tùy chọn cho phép chỉ backup các file thay đổi và đồng thời xóa file local trước khi tạo ra file mới.
   • Remote Host: Tên host được sử dụng để remote.
   • Remote User: Tên user được sử dụng để remote.
   • Remote Password: Password được sử dụng để remote.
   • Remote Path: Đường dẫn lưu file backup.

Xóa/Thêm các đường dẫn ở mục Directories

Chọn đường dẫn cần xóa và nhấn Delete hoặc gõ đường dẫn cần thêm và nhấn Add Directory

Xoá/Thêm các đường dẫn ở mục Files

Chọn file cần xóa và nhấn Delete hoặc gõ tên file cần thêm và nhấn Add File

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top