Admin_Show All Users

Show All Users là Option có chức năng quản trị các tài khoản bao gồm tài khoản Resellers và tài khoản Administrators với các chức năng như Xóa User, Login cũng như Suspend (Unsuspend) các tài khoản.

Show All Users

Login DirectAdmin (Admin Level) –> Chọn Show All Users (Trong group Server Management)

Xóa tài khoản User

  • Bước 1: Click chọn “Delete a User”
  • Bước 2: Điền tên User cần xóa
  • Bước 3: Click chọn “Delete”

→ Xóa tài khoản thành công

Truy cập vào tài khoản User

  • Bước 1: Click chọn tài khoản User cần truy cập
  • Bước 2: Click chọn “Login as User Account” (Trong đó: User Account là tên tài khoản User mà bạn muốn truy cập)

→ Truy cập thành công

Suspend / Unsuspend tài khoản User

  • Bước 1: Check ô Select tại những tài khoản bạn muốn Suspend (Unsuspended)
  • Bước 2: Click chọn “Suspend/(Unsuspend)”

→ Suspend (Unsuspend) tài khoản thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top