Admin_Service Monitor

Service Monitor là Option để monitor các services của server đang chạy.

Service Monitor

Login Directadmin (quyền Admin) -> chọn Service Monitor (trong Admin Tools)

Các thông số

  • Service: Các dịch vụ đang chạy trên server
  • Status: Tình trạng/trạng thái của dịch vụ
  • Memory Usage: Bộ nhớ sử dụng
  • Start: Start dịch vụ
  • Stop: Stop dịch vụ
  • Restart: Khởi động lại dịch vụ
  • Reload: Load lại dịch vụ

Reboot server

  • Bước 1: Điền mật khẩu root vào
  • Bước 2: Chọn Reboot.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top