Admin_Plugin Manager

Plugin Manager là chức năng dùng để xem thông tin các Plugin đã được cài đặt cũng như thêm, cập nhật, xóa và gỡ các plugin,…

Plugin Manager

Login Directadmin (quyền Admin) à chọn Plugin Manager (trong Extra Features).

Tùy chỉnh Plugin

 • Bước 1: Check vào ô Select để chọn Plugin trong danh sách.
 • Bước 2: Nhập Password.
 • Bước 3: Chọn các tùy chỉnh mong muốn.

Các tùy chỉnh bao gồm:

 • Deactivate: Ngắt kích hoạt plugin.
 • Activate: Kích hoạt plugin.
 • Update: Cập nhật plugin.
 • Install: Cài đặt plugin.
 • Un-Install: Gỡ cài đặt plugin.
 • Delete: Xóa plugin.

Add Plugin

Bước 1: Tùy chọn các cách upload plugin theo mong muốn.

 • Url: upload plugin sử dụng đường dẫn.
 • File: upload thẳng file có sẵn trong máy.

Bước 2: Nhập URL nếu chọn tùy chọn Url

               Chọn File cần upload nếu chọn tùy chọn File.

Bước 3: Nhập Password.

Bước 4: Tích chọn Install after upload để sau khi upload xong sẽ tiến hành cài đặt tự động.

Bước 5: Chọn Add Plugin để tiến hành thêm plugin. 

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top