Admin_PHP Configuration

PHP Configuration là công cụ giúp người dùng cấu hình cơ bản trong file php.ini hỗ trợ cho php.

Đăng nhập vào DirectAdmin → Click chọn PHP Configuration (ở trong phần Extra Features)

Domain: Danh sách các domain, user của domain, php, và trạng thái open basedir.

Để kích hoạt BaseDir do một số source code yêu cầu bật mới sử dụng được.

  • Bước 1: Tìm domain.
  • Bước 2: Chọn Select.
  • Bước 3: Enable hoặc Disable Open basedir.

Php Setting: bật tắt chế độ Safe mode hoặc BaseDir cho toàn bộ domain mới sau khi lưu

  • Bước 1:Chọn On hoặc Off Safe mode.
  • Bước 2: Chọn On hoặc Off Open basedir
  • Bước 3: Save.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top