Admin_Move Users between Resellers

Move Users between Resellers là chức năng cho phép di chuyển các user giữa các tài khoản Reseller.

Login Directadmin (quyền Admin) → chọn Move Users between Resellers (trong Admin Tools).

Di chuyển user qua một Reseller

  • Bước 1: Chọn kiểu user trong phần Select the users of…
  • Bước 2: Nhấn Select để chọn tất cả user của kiểu đã chọn.
  • Bước 3: Chọn Reseller chuyển đến trong phần Move Selected Users to Reseller.
  • Bước 4: Nhấn Submit để hoàn tất.
  • Bước 6: Có thể chọn từng user để di chuyển mà không cần chọn tất cả user như bước 1 và bước 2.

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top