Admin_Manage Reseller Packages

Manage Reseller Packages 

Là Option dùng để tạo các gói Package bao gồm các thông số về Bandwidth, Disk Space, Domains, …

Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn Manage Reseller Packages (Trong group Server Management)

Tạo Package

 • Bước 1: Click chọn “Add Package”
 • Bước 2: Điền các thông số, bao gồm:

1 số thông số chính:

 • Bandwidth (MB): Tốc độ băng thông
 • Disk Space (MB): Dung lượng ổ đĩa
 • Inodes: Tổng số file + folder có thể lưu dữ liệu
 • Domains: Số Domain cho phép
 • Sub-Domains: Số Domain con cho phép
 • IPs: địa chỉ IP
 • Email Accounts: Số tài khoản Mail cho phép tạo
 • Email Forwarders: Số lượng forwarders đến các Mail khác
 • Mailing Lists: Danh sách tài khoản Mail.
 • AutoResponders: Chức năng tự động phản hồi Mail
 • MySQL Databases: Số lượng MySQL Databases cho phép
 • Domain Pointers: Số Domain chạy song song với Domain chính
 • FTP Accounts: Số tài khoản FTP

Và 1 số thông số phụ sẽ được chọn tùy vào mục đích sử dụng

 • Bước 3: Điền tên Package à Click chọn Save

→ Tạo gói Package thành công

Xoá Package

 • Bước 1: Check vào ô Select của package cần xoá.
 • Bước 2: Click chọn Delete Selected để xoá packge đã chọn.

→ Xoá gói Package thành công

Advanced Search

Gồm các trường tìm kiếm như:

 • Package: Tìm theo tên gói
 • Bandwidth: Tìm theo băng thông của gói
 • Disk Usage: Tìm theo dung lượng của gói
 • IP’s: Tìm theo địa chỉ IP của gói

Và các chức năng tìm kiếm nâng cao.

 • Equals: Tìm kiếm ký tự giống
 • At least: Có ít nhất ký tự giống
 • At most: Có ký tự giống nhất
 • Contains: Có ký tự bao gồm
 • Start with: Có ký tự bắt đầu bằng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top