Admin_Log Viewer

Log Viewer là chức năng cho phép xem lại các Log

Login DirectAdmin (Admin Level) → Chọn Log Viewer (Trong group Admin Tools)

 • Log File: Các file log được DirectAdmin liệt kê sẵn.
 • Number of lines from the end: Số dòng hiển thị.
 • Output type: Tùy chọn cách xem file log.
 • Grep: Tìm kiếm từ khóa trong các file log.
 • Bước 1: Click chọn file log cần xem.
 • Bước 2: Điền số lượng dòng hiển thị ở bảng hiển thị (điền 0 để xem toàn bộ file).
 • Bước 3: Chọn kiểu xem file log
  • TextArea below:Xem log ở khung bên dưới (có thể chỉnh sửa).
  • Raw file (faster and more efficient): Xem dạng file gốc (nhanh và hiệu quả hơn nhưng không thể chỉnh sửa).
  • Bước 4: Điền vào từ khóa cần tìm trong file log và tích vào các tùy chọn.
   • Invert: Xem các dòng không chứa từ khóa đã điền.
   • Ignore Case: Không tìm với từ khóa đã điền.
   • Bước 5: Chọn Show Log để xem log

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top