Admin_IP Management

IP Management là công cụ giúp cho người quản trị quản lý các địa chỉ IP, để thêm hoặc xóa, gán IP hoặc chỉnh sửa IP tùy người quản trị.

Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn IP Management (Trong Group Admin Tools)

Add IP: Thêm địa chỉ IP để quản lý

 • Bước 1: Điền địa chỉ IP và netmask
 • Bước 2: Click chọn “Add IP”

IP: Tổng hợp các địa chỉ IP và trạng thái của chúng

 • IP: Danh sách các IP có trong hệ thống
 • Status: Trạng thái của IP (free, owned, server)
 • Reseller: Địa chỉ IP được gán cho các reseller
 • Users: User sở hữu IP
 • Nameserver: Name server quản lý IP
 • Netmask: Subnetmask
 • Select: Chọn

Advanced Search:

Gồm các trường trong phần IP và các chức năng tìm kiếm nâng cao.

 • Equals: Tìm kiếm ký tự giống
 • At least: Có ít nhất ký tự giống
 • At most: Có ký tự giống nhất
 • Contains: Có ký tự bao gồm
 • Start with: Có ký tự bắt đầu bằng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top