Delivery Servers

Delivery Servers là danh sách các server dùng để gửi email. Để có thể gửi Email Marketing bạn cần tối thiểu 2 hệ thống chính:

  • Hệ thống quản lý contact list, campaign, mail builder hay còn gọi là hệ thống Email Marketing
  • Hệ thống delivery server: hay còn gọi là email server hoặc là SMTP server

Tại vHost khi sử dụng dịch vụ Email Marketing bạn có thể cấu hình nhiều SMTP server như: Sendgrid, Mailgun, Amazon SES, Sparkpost … hoặc chính SMTP server của bạn nếu công ty bạn đã có email server riêng.

Sau khi nhận tài khoản dịch vụ Email Marketing, việc đầu tiên là bạn cần cấu hình Bounce Servers. Sau đó là cấu hình Delivery Servers để gửi email.

Để thêm Delivery Servers cho dịch vụ Email Marketing bạn truy cập Servers -> Delivery Servers -> Create New Server và chọn danh sách server bạn cần cấu hình và khai báo các thông tin cần thiết

Danh sách các delivery servers tại vHost hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hỗ trợ cấu hình delivery servers, đừng ngại email về support@vHost.vn để được hỗ trợ ngay lập tức nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top