Feedback loop servers là gì?

Bên cạnh bounce servers delivery servers thì trong bài này vHost sẽ chia sẻ tính năng feedback loop servers là gì

Feeback loop servers là server dùng để nhận thông báo khi người dùng nhận email report email là spam hoặc junk email. Hầu hết các ESP (Email Service Prodivers) lớn đều hỗ trợ thông báo khi người dùng dịch vụ email của công ty họ nhấn report một email nhận được là spam hoặc junk email.

Để nhận các report này bạn phải có một trong 3 địa chỉ email sau (tùy thuộc mỗi ESP khác nhau):

  • postmaster@domain.com
  • abuse@domain.com
  • FBL@domain.com

Để có thể cấu hình Feeback Loop Servers trên dịch vụ Email Marketing bạn cần truy cập Servers -> Feeback Loop Servers -> Create New và khai báo các thông tin cần thiết.

Nếu bạn cần hỗ trợ Feedback Loop Servers, vui lòng đặt câu hỏi tại đây hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top