Địa chỉ IP và SSH key vHost sẽ sử dụng để kết nối SSH tới server của khách hàng

Trong quá trình hỗ trợ khách hàng có thể vHost sẽ yêu cầu quyền truy cập tới server của khách hàng để kiểm tra lỗi. Vì vậy để đảm bảo tính bảo mật và giám sát toàn bộ các hành động đã thực hiện trên server của khách hàng nhằm phục vụ cho công việc kiểm tra cũng như đảm bảo tính trong suốt của hệ thống vì vậy vHost đã triển khai hệ thống access gateway. Tất cả các truy cập tới server của khách hàng sẽ và chỉ xuất phát đi từ địa chỉ IP sau:

IP: 125.212.250.9

Để gán quyền truy cập vào server Quý khách vui lòng add các key sau vào file /root/.ssh/authorized_keys trên server

#vHost-new-2048
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEA1k8Il2LkC3ViImodQAY+kfuVc+7YaOV3Hmh6qhOwbPgxyyvu9a6k7SS9dvWDFPfZ6YUQZnFHoJnqanGgK59QjekZ5cz1jIeQ0mbZieOz0Z/zfQS4FXOnZ3eodDs6D9dHfiY/rO5xzG0GxZKaE06LrWVmA0k9AV77SRGNOI3YMHVIhB5BdrMsOnnR/ylV/sNPGpMKCaTHTd1YMvhm0nWzjOjddNl8tT5nl9bKjKE5ROhm/Ap5Lfu+XNld8fLG9iuLDGTobHYu3cGEEoPUeoUlhrZpov/mJYEz9x2z/0H6tR6QBTZzjKwQfwFoMOnEgN1gJyE6CE6tahVeacJ1Yg+tCQ== gw.vhost.vn-20190201
#gw.vhost.vn
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCvBx0yiouNBwGSQbETdE7Vt3GS6vpauXvMZx9CSr8IJS9a2HShRx9NMq7+d0qOrmau5mpHWZDnalSeFnFR9kVbVwo3mI1oI7tMIhkm6OZpHVSvQTZWYylZHMyQnq6DnChiecXzr/8qGCtBfEhI/ExllZmbJOjieCM879SoNMDf1UEMhFBQpjWMOU9iFy/2rqjJfg074kE4ppUkGxcuc2jicV8NRC0mHpISHh1tzXMaiTsyLXgbqxpoiiFM82KNFbvNYZBaMShVAUfyY3yWyKxpSE56X1yQ4rzYNdrg8wIHREkXmNv4Px1cXHeshYiPvoWo+QFjkT8CWMKXb94uOhUuWjSu00bIFzGmwIPXGt1Layey1iWDBXA0YpV5h+tnsnie4FiTwUvQYOb3qyvjjn90we/sPJOKHkLobDmSgzzM7kaQibGV2RT22H+DANmtiXB/MlQLlWnj2Ezof6BAdesgET2Dn2y/8Qr0SywvNWpKFCGK3tqhX2VLIFtpZ4jbaPs= root@gw.vhost.vn

Quý khách có thể thực hiện lệnh add nhanh key trên vào files với câu lệnh sau:

curl https://members.vhost.vn/authorized_keys >> /root/.ssh/authorized_keys

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top