Hướng dẫn add 2 IP khác Gateway trên CentOS 7

Xác định cấu trúc

VPS có 2 interface eth0 và eth1

Có 2 IP như sau:

10.10.1.11/24 Gateway 10.10.1.1 gán cho eth0

10.10.2.22/24 Gateway 10.10.2.1 gán cho eth1

Cấu hình interface

1. Cấu hình eth0

Đầu tiên cấu hình IP cho eth0, eth0 sẽ để default gateway để giảm độ phức tạp, tránh nhầm lẫn dẫn đến kết nối mạng

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/eth0

Lưu lại file này và restart network bằng lệnh systemctl restart network

2. Cấu hình eth1

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/eth1

Lưu ý không cấu hình gateway cho interface này

Additional routing để sử dụng IP 10.10.2.22/ Interface eth1

1. Tạo routing table

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth1

Lưu ý: ghi lại table id trong trường hợp này là 2 để tạo rule routing cho đúng với routing table đã tạo

2. Tạo rule routing

#vi /etc/sysconfig/network-scripts/rule-eth1

Restart network và kiểm tra.

Restart network bằng lệnh systemctl restart network

Kiểm tra ping 2 IP đều reply là thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top