Hướng dẫn cài đặt SSL mail trên MDaemon server

Bước 1: Copy 2 files cert được gửi cho bạn và tải lên server (gồm 2 files certificate.crt và intermediate.cer) đặt trong thư mục C:\

Bước 2: Cài đặt Intermediate ( CA )

Mở Console MMC bằng cách: Nhấn Start và nhập MMC >> OK.

Từ menu của màn hình Microsoft Management Console (MMC), chọn mục File >> Add/Remove Snap-in >>Nhấn Add.

Từ danh sách snap-ins, chọn Certificates. Nhấn Add, chọn Computer account tiếp tục với Next và chọn Local computer >> nhấn Finish.

Trong khung bên trái, nhấn chọn mục Intermediate Certification Authorities. Nhấp chuột phải vào Certificates, chọn All Tasks >> Import

Tại màn hình Certificate Import, nhấn Next. Chọn đường dẫn đến file intermediate.cer trên Desktop và nhấn Next. Chọn mục Place all certificate in the following store: Intermediate Certification Authorities. Chọn Next >> Finish.

Bước 3: Cài đặt SSL vào Mdaemon:

Mở Command Prompt trên máy chủ, chuyển vào thư mục gốc ổ đĩa C: và chạy lệnh sau:

certreq -accept C:\certificate.crt

Bước 4: Kích hoạt SSL cho MDaemon :

a. Tại màn hình quản trị MDaemon, chọn Security >> SSL/TLS/Certificates.

b. Trong màn hình SSL & Certificates, chọn tab Email SSL hoặc MDaemon. Trong mục SSL options nhấp chọn:

  • Enable SSL, STARTTLS, STLS supports for SMTP, IMAP, POP servers.
  • Enable the dedicated SSL ports for SMTP, IMAP, POP servers.
  • Send messages using STARTTLS whenever possible.
  • Trong mục Select certificate, chọn chứng thư số mà bạn vừa cài đặt trước đó. Sau đó nhấn nút Apply để cập nhật chứng thư số cho MDaemon.
  • Nhấn Restart servers để MDaemon reload lại thông số.

Lưu ý: Bạn không thể chọn cùng một port cho cả WorldClient lẫn WebAdmin.

c. Chuyển sang tab WorldClient. Trong mục SSL options nhấp chọn:

Enable SSL

Nếu bạn muốn MDaemon chỉ chấp nhận các kết nối HTTPS vào WorldClient, bạn nhấp chọn mục:

Require SSL

Sau đó chọn port phù hợp cho WorldClient (443).

Trong mục Select certificate, chọn chứng thư số mà bạn vừa cài đặt trước đó. Sau đó nhấn nút Apply để cập nhật chứng thư số cho MDaemon.

Nhấn Restart servers để MDaemon reload lại thông số.

d. Chuyển sang tab WebAdmin. Trong mục SSL options nhấp chọn:

Enable SSL

Nếu bạn muốn MDaemon chỉ chấp nhận các kết nối HTTPS vào WebAdmin, bạn nhấp chọn mục:

Require SSL

Sau đó chọn port phù hợp cho WebAdmin (8443).

Lưu ý: Bạn không thể chọn cùng một port cho cả WorldClient lẫn WebAdmin.

Trong mục Select certificate, chọn chứng thư số mà bạn vừa cài đặt trước đó. Sau đó nhấn nút Apply để cập nhật chứng thư số cho MDaemon.

Nhấn Restart servers để MDaemon reload lại thông số.

Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể kiểm tra lại cert đã được install đúng hay chưa.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top