Hướng dẫn cấu hình thời gian hệ thống trên Linux

Trong bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn bạn xem và cấu hình ngày giờ hệ thống trên VPS là Linux.

Hướng dẫn xem ngày trên hệ thống 

  • date

Để biết thêm các options thì dùng lệnh 

  • man date

Để kiểm tra múi giờ 

  • cd /usr/share/zoneinfo/
  • ls

Để chỉnh thời gian theo múi giờ

  • ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

Hướng dẫn cấu hình đồng bộ bằng ntp

– Cài đặt ntpdate

  • yum -y install ntpdate

– Cập nhật một server khác

  • ntpdate –q <địa chỉ time_server>

– Tham khảo các server giờ trên thế giới : http://www.pool.ntp.org/en/

Cài đặt giờ theo ý muốn

– Cài đặt ngày/tháng/năm

  • date +%Y%m%d -s “20150101”

– Cài đặt giờ/phút/giây

  • date +%T -s “12:00:00”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top