Hướng dẫn cơ bản quản lý và sử dụng Email Hosting

Users

Tạo một tài khoản email mới

– Tại phần Users, click Add…

– Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và chọn OK

 • Usename: tên địa chỉ email ( ví dụ: usename là bichthao thì địa chỉ email là bichthao@yourdomain.com)
 • Full Name: tên đầy đủ
 • Description: miêu tả ( có thể để trống)
 • Password và Confirm password phải trùng nhau. Ngoài ra, các lựa chọn khác để mặc định như trong hình.

Tính năng chuyển tiếp email tới địa chỉ khác

– Chọn địa chỉ email muốn chuyển tiếp –> click Edit ( hoặc double click vào địa chỉ email) –> chọn tab Forwarding –> Chọn Forward to Addresses

– Click Add –> Điền địa chỉ email muốn chuyển tiếp tới –> OK

– Đánh dấu chọn Deliver Messager to both mailbox and forwarding addresses( Emal sẽ được gửi đến cả địa chỉ người nhận và địa chỉ chuyển tiếp) –> OK

Cài đặt quyền quản lý cho một địa chỉ email

– Chọn địa chỉ email muốn cài đặt quyền quản lý –> click Edit ( hoặc double click vào địa chỉ email) –> chọn tab Rights–> Đánh dấu chọn This user has administration

Giới hạn dung lượng sử dụng cho từng địa chỉ email:

– Chọn địa chỉ email muốn giới hạn –> click Edit ( hoặc double click vào địa chỉ email) –> chọn tab Quota –> đánh dấu nếu muốn giới hạn.

 • Limit disk space: giới hạn dung lượng sử dụng
 • Limit item count: Giới hạn số lượng email trong hộp mail

Tính năng giới hạn cho email

– Chọn địa chỉ email muốn giới hạn –> click Edit ( hoặc double click vào địa chỉ email) –> chọn tab Messages–> đánh dấu nếu muốn giới hạn.

 • This user can send/receive email …. : Địa chỉ mail này chỉ có thể gửi và nhận email từ những người khác thuộc domain này.
 • Use the limit defined for this domain : Giới hạn dung lượng email theo thiết lập cho domain.
 • Limit outgoing message size to … : Giới hạn dung lượng email tùy theo sự cài đặt
 • Do not limit message size : Không giới hạn dung lượng email.

Groups

Groups cũng có một địa chỉ email. Tất cả các thành viên trong groups sẽ nhận được tất cả các email gửi về địa chỉ email của group.

Tạo một Group mới

– Tại phần Groups, click Add…

– Điền đầy đủ các thông tin yêu cầu và chọn OK.

 • Name: tên địa chỉ email của group ( ví dụ: name là technical thì địa chỉ email là technical@yourdomain.com)
 • Description: miêu tả ( có thể để trống)

Thêm địa chỉ email vào group:

– Chọn group muốn thêm email –> click Edit ( hoặc double click vào tên group) –> chọn tab Users

– Click Add –> Chọn địa chỉ email muốn thêm vào group –> OK –> OK

Cài đặt quyền hạn cho group

– Chọn group muốn cài đặt –> click Edit ( hoặc double click vào tên group) –> chọn tab Rights

– Đánh đấu vào quyền muốn cài đặt cho group

 • This group has Administration rights for its own domain: các thành viên trong group có quyền hạn của admin
 • Members of this group can send/receive email to/from its own domain only: các thành viên trong group chỉ có thể gửi và nhận email từ những người khác thuộc domain này.

Nếu có bất cứ vấn đề gì khác cần hỗ trợ, quý khách vui lòng gửi email về support@vhost.vn để được hỗ trợ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top