Restore mail bị xóa trên Kerio Connect

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách thực hiện restore lại các mail bị xóa trên UI trong INBOX lẫn Trash

Bước 1: SSH vào Mail Server tương ứng

Bước 2: Kiểm tra 2 thư mục deleted

Kiểm tra deleted Items xem có file nào tồn tại hay không

– Nếu user chỉ mới xóa trên Inbox thì mail sẽ nằm trong mục Deleted Items

– Nếu user xóa luôn trong thư mục Trash thì mail sẽ nằm trong thư mục deleted (Chỉ tồn tại nếu đã bật tính năng Deleted Items Recovery cho domain)

#cd /opt/kerio/mailserver/store/mail/domain/user/#deleted/#msgs
#ls -l

Bước 3: Tiến hành move các file bị xóa vào thư mục INBOX của user đó

#mv * /opt/kerio/mailserver/store/mail/domain/user/INBOX/#msgs

Bước 4: Restart Kerio Connect

Bước 5: Reindex lại Inbox trên UI của user cần restore

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top