Hướng dẫn cấu hình Aliases trên Email Hosting

Mail Aliases Cho phép người dùng có thể sử dụng một email được tạo ra (không phải là user) nhận thư gửi từ bên ngoài nhưng các email nhận về sẽ nằm trong folder của email được chính.

Ví dụ: tạo ra một alias với:

  • Alias: Duydt
  • Description: bỏ trống
  • Deliver to: email address
  • Email address: testkerio@quangduy.ga

Khi đó người dùng sẽ có được một email alias là duydt@quangduy.ga, khi các email từ bên ngoài gửi về email alias duydt@quangduy.ga thì sẽ được lưu trữ trong folder của email testkerio@quangduy.ga

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top