Hướng dẫn remove IP blacklist Directadmin

Khi truy cập sai quá 5 lần, IP WAN sẽ bị đưa vào blacklist của Directadmin, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn gỡ IP blacklist và add IP WAN của bạn vào whitelist để tình trạng này không còn xày ra nữa

Đầu tiên : các bạn vui lòng truy cập SSH thông qua puty với user root mà vHost gửi khi order hoàn tất VPS

Bước 1 : vi /usr/local/directadmin/data/admin/ip_blacklist

xóa IP trong file này và save lại 

Bước 2 : vào http://ip.vhost.vn/ và copy IP WAN của bạn vào file sau và save lại

vi /usr/local/directadmin/data/admin/ip_whitelist

Bước 3 : kiểm tra lại việc truy cập directadmin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top