Hướng dẫn thiết lập thời gian gửi mail từ Outlook Client

Bạn có thể trì hoãn việc gửi tin của một email hoặc bạn có thể sử dụng thiết lập quy tắc để trì hoãn việc gửi cho tất cả các email bằng cách trong một thời gian xác định.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng một tài khoản POP3 hoặc IMAP, Outlook phải luôn mở cho đến khi thông điệp được gửi đi. 

Để xác định các loại tài khoản bạn đang sử dụng, nhấp vào tab FileAccount Settings. Tại tab E-mail, cột Type liệt kê các tài khoản trong Outlook của bạn.

Trì hoãn việc gửi cho một message

Bước 1: Mở hộp thoại soạn Mail

Bước 2: Cấu hình trong Message Options…

Tick chọn ô Do not deliver before, chỉnh sửa ngày và thời gian mà bạn muốn gửi email.

Nếu bạn muốn gửi email ngay thì chỉ cần bỏ chọn ô Do not deliver before.

Trì hoãn việc gửi của tất cả message

Bước 1: Mở hộp thoại Rules and Alerts

Chọn File > Rules and Alerts

Chọn New Rule…

Bước 2: Thiết lập rules

Chọn Apply rule on messages I send, và sau đó nhấp Next.

Tại bước Select condition(s), chọn điều kiện bạn muốn áp dụng, sau đó chọn Next.

Để áp dụng cho tất cả các email gửi đi thì chỉ cần nhấn Next > Yes để sang bước tiếp theo.

Tại bước Select action(s), chọn defer delivery by a number of minutes. Tại Edit the rule description (click an underlined value) bên dưới, click vào a number of và khai báo thời gian mà bạn muốn (thời gian mặc định theo phút) gửi mail có thể được trì hoãn đến 120 phút. Nhấn OK, và sau đó nhấn Next.

Tại bước Select Exception(s), bạn có thể thiết lập điều kiện ngoại lệ hoặc để trống.

Bước cuối cùng, bạn đặt tên cho rule và tick chọn Turn on this rule, nhấn Finish.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top