Làm thế nào để kiểm tra tốc độ RAM

Khi VPS/Server hoạt động, các tiến trình sẽ truy xuất đọc-ghi ngẫu nhiên đến bất kỳ vị trí nào trong bộ nhớ dựa theo địa chỉ ô nhớ và bộ nhớ đó được gọi là RAM (Random Access Memory). Hiện nay có rất nhiều công cụ để kiểm tra tốc độ RAM, tuy nhiên chúng tôi chỉ sử dụng công cụ sysbench trong bài viết này.

Cài đặt công cụ sysbench

Để cài đặt công cụ sysbench chúng ta làm theo các bước sau:

Đối với hệ điều hành CentOS

yum -y install epel-release
yum -y install sysbench

Đối với hệ điều hành Ubuntu

apt-get install sysbench

Tiến hành kiểm tra tốc độ đọc từ RAM

Lệnh này sẽ thực hiện đọc 100GB từ buffer (vùng nhớ đệm) (do tham số –memory-total-size quy định) với mỗi lần đọc là 1KB (do tham số–memory-block-size chỉ định) và chỉ có 1 luồng xử lý.

sysbench --test=memory --memory-block-size=1K --memory-scope=global --memory-total-size=100G --memory-oper=read run

 Kết quả kiểm tra trên 1 VPS của vHost

Trong kết quả in ra, ta chỉ cần quan tâm 2 thông số in đậm vì đây là 2 thông số thể hiện tốc độ đọc từ buffer của bộ nhớ, thông số này càng cao càng tốt.

Operations performed: 104857600 (4372317.68 ops/sec)
102400.00 MB transferred (4269.84 MB/sec)

Tiến hành kiểm tra tốc độ ghi vào RAM

Lệnh này sẽ thực hiện ghi 100GB vào buffer (vùng nhớ đệm) (do tham số –memory-total-size quy định) với mỗi lần ghi là 1KB (do tham số–memory-block-size chỉ định) và chỉ có 1 luồng xử lý

sysbench --test=memory --memory-block-size=1K --memory-scope=global --memory-total-size=100G --memory-oper=write run

Trong kết quả in ra, ta chỉ cần quan tâm 2 thông số in đậm vì đây là 2 thông số thể hiện tốc độ ghi vào buffer của bộ nhớ, thông số này càng cao càng tốt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top