Sử dụng Custombuild 2.0 trên DirectAdmin để thay đổi PHP Version ( 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Bước 1: Truy cập SSH vào VPS với tài khoản root sử dụng phần mềm Putty

Bước 2: Tại màn hình Putty, nhập lệnh screen như trong hình

Lệnh screen cho phép thao tác trên nhiều ứng dụng khác nhau với mỗi cửa sổ riêng biệt, và hữu ích trong việc giữ session không bị mất khi kết nối mạng bị đứt. Khi mất kết nối tới VPS do mạng gặp sự cố thì bạn không phải lo tới việc thao tác hiện tại trên VPS bị mất, nếu trước đó bạn đã thao tác trong màn hình screen, chỉ cần SSH lại tới VPS và sử dụng lệnh screen -r để trở lại màn hình thao tác.

Bước 3: Sử dụng hai câu lệnh sau để mở file option.conf

cd /usr/local/directadmin/custombuild 

vi options.conf

Bước 4: Nhần phím i để sửa giá trị tại dòng php1_release=5.5 ( Buid lại PHP với Version 5.5, giá trị có thể điền là 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 )

Bước 5: Save lại nội dung thay đổi bằng cách nhấn lần lượt ESC -> :wq

Bước 6: Chạy lệnh ./build php n để tiến hành build lại PHP

Bước 7: Quá trình build sẽ diễn ra, để tránh việc mất kết nối làm quá trình build bị lỗi, bạn nên nhấn Ctrl + A +D để thoát khỏi session hiện tại.

Bước 8: Để theo dõi quá trình hoàn tất  hay chưa, bạn có thể nhập lệnh screen -r, ngay lập tức màn hình sẽ quay trở lại session làm việc lúc nãy.

Bước 9: Nếu nhận được kết quả trả về như trong hình là bạn đã build thành công, ở đây là PHP 5.5, bạn có thể kiểm tra phiên bản PHP bằng cách nhập lệnh php -v

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top