Tích hợp CDN đối với Magento

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp CDN vào mã nguồn Magento

1. Truy cập vào Trang quản trị admin của Magento

2. Chuyển đến mục Configuration > Web > Unsecure

3. Cập nhật đường dẫn CDN tại đây

  1. Base Media URL: cdn.yourdomain.com/media/
  2. Base Javascript URL: cdn.yourdomain.com/js/

4/ Save changes

5/ Chuyển về trang quản trị admin của Magento > Configuration > Current Configuration Scope: Main Website > Web > Unsecure > Base Skin URL

6/ Bỏ tick Use Default cho Base Skin URL

7/ Update Base Skin URL

  1. Base Skin URL: cdn.yourdomain.com/skin/

8. Save changes

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top