Admin_Create Reseller

Create Reseller là Option dùng để tạo các tài khoản Reseller chứa thông tin Domain. Chức năng cũng giống như tạo cho khách hàng 1 tài khoản Hosting vậy.  Tuy nhiên, trước khi tạo Reseller thì chúng ta cần phải tạo gói Package để chứa nó

Login DirectAdmin (Admin Level) → Click chọn Create Reseller (trong group Server Management)

Tạo tài khoản Reseller:

 • Bước 1: Điền đẩy đủ thông tin và Domain muốn tạo
  • Username: Username của account Reseller
  • E-Mail: Địa chỉ mail của account Reseller
  • Enter Password: Password cho account Reseller (có thể chọn Random)
  • Re-Enter Password: Nhập lại Password cho account Reseller (nếu Enter Password chọn Random thì không cần nhập lại)
  • Domain: Tên miền của Reseller.
  • Use Reseller Package: chọn gói hosting cho account Reseller
  • Account IP: địa chỉ IP cho account này
  • Send Email Notification: Gửi mail thông báo khi tạo tài khoản thành công
 • Bước 2: Click chọn “Submit”

→ Tạo tài khoản Reseller thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top