Admin_Create Administrator

Create Administrator là Option để tạo tài khoản Admin với quyền quản trị cũng như tạo ra những Package và User cho Resellers.

Login DirectAdmin (Admin Level) → Chọn Create Administator (Trong group Server Management)

Tạo Administrator Account:

 • Bước 1: Điền đầy đủ thông tin
  • Username: username của account Administrator.
  • E-Mail: địa chỉ Mail của account Administrator.
  • Enter Password: Password của account Administrator (có thể chọn Random Password)
  • Re-Enter Password: Nhập lại Password của account Administrator (Nếu phần Enter Password chọn Random thì không cần nhập lại)
  • Send Email Notification: Gửi mail thông báo khi tạo thành công
 • Bước 2: Click vào Submit để tạo Account

→ Tạo tài khoản Admin thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top