Admin_Custom HTTPD Configurations

Custom HTTPD Configurations hỗ trợ người dùng tìm kiếm các domain được quản lý bởi dịch vụ HTTPD đồng thời người dùng có thể tuỳ chỉnh dịch vụ httpd cho domain được quản lý.

Đăng nhập vào DirectAdmin à chọn Custom HTTPD Configurations (ở trong phần Extra Features)

Show Domain that: Là nơi dùng để tìm kiếm domain được quản lý

 • Start with: Bắt đầu bằng …
 • Equal: Tên domain bằng chính xác tên được kiếm
 • Contain: Tên domain cần tìm có ký tự bao gồm…

Domain: Là nơi liệt kê những domain được quản lý

 • Advanced Search: Tìm kiếm nâng cao

Advanced Search được chia làm các phần:

1.     Domain : Tìm kiếm domain với các options

 • Equals: Tên domain bằng tên tìm kiếm
 • At least: Tên domain có ít nhất các ký tự giống tìm kiếm
 • At most: Tên domain giống tên tìm kiếm nhất
 • Contains: Tên domain có chứa tên domain cần tìm
 • Start with: Tên domain cần tìm bắt đầu bằng ký tự

2.     User:

 • Equals: Tên user bằng tên tìm kiếm
 • At least: Tên user có ít nhất các ký tự giống tìm kiếm
 • At most: Tên user giống tên tìm kiếm nhất
 • Contains: Tên user có chứa tên user cần tìm
 • Start with: Tên user cần tìm bắt đầu bằng ký tự

3.     Sort Selected Column in … Order:

 • Ascending: Theo thứ tự tăng dần
 • Deascending: Theo thứ tự giảm dần

4.     Sub Sort Selected Column in … Order (when the first sort values are equal):

 • Ascending: Theo thứ tự tăng dần
 • Deascending: Theo thứ tự giảm dần

Chỉnh sửa httpd cho Domain:

 • Bước 1: Click chọn domain cần chỉnh
 • Bước 2Httpd.conf Customization for <your domain>,hỗ trợ người dùng chỉnh sửa dịch vụ httpd dành cho domain đó.
 • Bước 3: Chỉnh sửa các phần dành với nội dung có sẵn trong Templates vào custom1, custom2, và DA hỗ trợ các Tokens có sẵn
 • Bước 4: Xem nội dung file httpd.conf được cấu hình cho domain đó

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top