Admin_DNS Administration

DNS Administration là Option có chức năng quản lý các zone domain khi sử dụng VPS cài đặt Direct Admin làm DNS Server. Tuy nhiên, chức năng này khá ít khi sử dụng vì hầu hết khi đăng ký Domain à Người dùng sẽ được cấp 1 hệ thống DNS

Login DirectAdmin (Admin Level) à Chọn DNS Administration (Trong group Admin Tools)

Show Domain that: Là nơi dùng để tìm kiếm domain được quản lý

 • Start with: Bắt đầu bằng …
 • Equal: Tên domain bằng chính xác tên được kiếm
 • Contain: Tên domain cần tìm có ký tự bao gồm…

Advanced Search được chia làm các phần:

1.     Domain : Tìm kiếm domain với các options

 • Equals: Tên domain bằng tên tìm kiếm
 • At least: Tên domain có ít nhất các ký tự giống tìm kiếm
 • At most: Tên domain giống tên tìm kiếm nhất
 • Contains: Tên domain có chứa tên domain cần tìm
 • Start with: Tên domain cần tìm bắt đầu bằng ký tự

2.     Local Data:

 • Equals: Tên data bằng tên tìm kiếm
 • At least: Tên data có ít nhất các ký tự giống tìm kiếm
 • At most: Tên data giống tên tìm kiếm nhất
 • Contains: Tên data có chứa tên user cần tìm
 • Start with: Tên data cần tìm bắt đầu bằng ký tự

3.     Sort Selected Column in … Order:

 • Ascending: Theo thứ tự tăng dần
 • Deascending: Theo thứ tự giảm dần

4.     Sub Sort Selected Column in … Order (when the first sort values are equal):

 • Ascending: Theo thứ tự tăng dần
 • Deascending: Theo thứ tự giảm dần

Xóa Domain:

 • Bước 1: Check ô “Select” ở Domain bạn muốn xóa
 • Bước 2: Click chọn “Delete”

→ Xóa Domain thành công

Add Zone Domain:

 • Bước 1: Trong mục “Add Zone”, điền địa chỉ IP và Domain Name bạn muốn edit record DNS
 • Bước 2: Điền vào cặp NameServer (Tùy thuộc Nhà cung cấp nào thì điền cặp NameServer của nhà cung cấp đó)

VD: Cặp NameServer của vHost là:

ns1.vhostdns.vn

ns2.vhostdns.vn

 • Bước 3: Nếu check “Create Reverse IP Lookup” hệ thống sẽ tự tạo thêm record PTR (phân giải ngược từ IP qua tên miền). Click chọn “Add”

→ Add Zone cho Domain thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top