FTP Management

FTP Management là Option để quản lý các FTP account ở quyền user và tính năng này cho phép user có thể thêm, xóa hoặc suspend các FTP account mà user đó quản lý.

 • Login Directadmin (quyền user) -> chọn FTP Management (trong Your Account)
 • Create FTP Account: Thêm một FTP account mới

Thêm một FTP account mới:

 • Bước 1: Click chọn Create FTP account
 • Bước 2: Điền các tham số:
  • FTP Username: Tên đăng nhập của tài khoản FTP.
  • Enter Password: Mật khẩu cho tài khoản (Tự đặt hoặc random).
  • Re-Enter Password: Nhập lại mật khẩu.
  • Domain: Cấp quyền cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục domain ( Ví dụ domain của bạn là vpsgiare.asia, thì tài khoản này truy cập được vào thư mục /home/vpsgiare/domains/vpsgiare.asia)
  • FTP: Cấp quyền truy cập cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục public_ftp (/home/vpsgiare/domains/vpsgiare.asia/public_ftp)
  • User: Cấp quyền truy cập cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục user (/home/vpsgiare/domains/vpsgiare.asia/public_html/user)
  • Custom: Cấp quyền truy cập cho tài khoản FTP truy cập vào thư mục chỉ định

Xóa FTP account:

 • Tick chọn FTP account mà cần xóa sau đó chọn delete để xóa account.

Suspend/Unsuspend FTP account:

 • Tick chọn account mà cần Suspend/Unsuspend sau đó chọn Suspend/Unsuspend để xóa account.

Nếu Quý khách cần hỗ trợ thêm thông tin, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật qua email support@vhost.vn hoặc tổng đài 1900 6806 – nhấn số 2.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top