Hướng dẫn bật tính năng 2FA trên DirectAdmin

Tính năng 2FA cho phép bất kỳ tài khoản DirectAdmin nào yêu cầu Xác thực 2 bước (Two-Step Authentication) sử dụng mã dựa trên thời gian từ ứng dụng trên điện thoại (ví dụ: Google Authenticator, FreeOTP, Authy, v.v.)

Bước 1: Login vào DirectAdmin

Sau khi Login thành công, tìm đến MenuAdvanced Features > Two-Step Authentication

Bước 2: Tạo khóa 2FA

Chọn Generate Secret

Lúc này khóa Secret hiện lên, nhập Secret Key hoặc quét mã QR vào ứng dụng Authenticator trên điện thoại.

Bước 3: Cài đặt cấu hình

Kiểm tra bằng cách nhập mã tạm thời trên ứng dụng vào ô QR Code, sau đó nhấn Test Code.

Nếu thành công sẽ hiện thông báo Settings Saved

Tích chọn Require valid Two-Step Authentication Code to login to this account, sau đó nhấn nút Save để lưu cấu hình.

Bước 4: Kiểm tra

Sau khi nhập bước 1, DirectAdmin sẽ yêu cầu nhập mã 2FA.

Như vậy tính năng đã được bật thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top