Hướng dẫn cài đặt Kloxo-MR trên CentOS 6.x_x86_64

Giới thiệu

Kloxo là phần mềm quản lý hosting free nhưng khá đầy đủ không kém gì so với Cpanel. Kloxo-MR là một phiên bản khác của Kloxo và được Mustafa ramadhan phát triển riêng, chữ MR được việt tắt từ tên tác giả Mustafa Ramadhan

Hướng dẫn cài đặt

Chuyển đến thư mục / :

cd /

Update các bản version mới nhất cho CentOS :

yum update -y

Cài đặt các gói phần mềm cần thiết cho việc cài đặt Kloxo-MR

yum install yum-utils yum-priorities vim-minimal subversion curl zip unzip -y

Cài thêm các phần hỗ trợ :

yum install telnet wget -y

Tắt selinux :

setenforce 0
echo ‘SELINUX=disabled’ > /etc/selinux/config

Cấu hình repo để cài đặt, vào thư mục chứa các repo:

cd /etc/yum.repos.d/

Download file repo :

wget https://github.com/mustafaramadhan/kloxo/raw/release/kloxo-mr.repo –no-check-certificate

Quay trở lại thư mục : /

cd /

Cài đặt Kloxo-MR :

yum install kloxomr -y

Sau khi cài đặt xong thực hiện lệnh sau :

sh /usr/local/lxlabs/kloxo/install/setup.sh

Cuối cùng là reboot lại VPS :

reboot

Sau khi reboot lại VPS vào trình duyệt web và đăng nhập 1 trong 2 đường link sau :

http://Nhập IP VPS:7778

https://Nhập IP VPS:7777

Mặt định sau khi cài xong user và password là : admin : admin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top