Hướng dẫn Cập nhật DNS sử dụng Email Hosting tại vHost

Nội Dung

Cấu hình Record

Để email hosting hoạt động cần phải cấu hình các record tên miền về địa chỉ IP Server của vHost chứa dịch vụ email hosting. Địa chỉ IP Server có thể tìm được ở email thông tin dịch vụ sau khi đăng ký dịch vụ hoàn tất.

Quý khách cần cấu hình cấu hình các record dưới đây trên Name Server quản lý tên miền để đảm bảo tên miền của quý khách kết nối được với server email hosting của vHost.

Host/DomainTypeValueTTL
CpanelAĐịa chỉ IP Server14400
CpcalendarsAĐịa chỉ IP Server14400
CpcontactsAĐịa chỉ IP Server14400
mailAĐịa chỉ IP Server14400
webmailAĐịa chỉ IP Server14400
@/domain.comTXT“v=spf1 include:_spf.vhost.vn -all”14400
  • Record MX:
Host/DomainTypeValueTTL
domain.comMXmx.vhost.vn5
domain.comMXmx1.vhost.vn10
domain.comMXmx2.vhost.vn15
domain.comMXmx3.vhost.vn20

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top