Hướng dẫn khắc phục lỗi Apache: No space left on device

Nội Dung

Giới thiệu

Bỗng dưng 1 ngày các website trên VPS hay Server không hoạt động trong khi VPS – Server vẫn hoạt động, vẫn có thể vẫn ssh vào hệ thống.

Tuy nhiên, khi thực hiện lệnh: service httpd restart hoặc /etc/init.d/httpd restart thì không thể được và check log httpd bằng lệnh: tail -100 /var/log/httpd/error_log xuất hiện lỗi No space left on device: Couldn’t create accept lock

Thực hiện

Bài viết này vHost sẽ hướng dẫn cách fix lỗi này để website có thể hoạt động trở lại

Step 1: Check error-log service httpd

tail -100 /var/log/httpd/error_log

Step 2: Thực hiện lệnh: ipcs -s

Step 3: Nếu xuất hiện như hình trên với nhiều record, thực hiện lệnh dưới đây để thao tác xóa:

for i in `ipcs -s | awk '/apache/ {print $2}'`; do (ipcrm -s $i); done

Step 4: Thêm 2 thông số sau để tăng semaphores hạn chế tình trạng này trong /etc/sysctl.conf

kernel.msgmni = 1024
kernel.sem = 250 256000 32 1024

Step 5: Tiếp tục chạy lệnh sau để lưu thay đổi:

sysctl -p

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top