Hướng dẫn cài đặt ClamAV trên CentOS 6.x

Nội Dung

Giới thiệu

ClamAV là một chương trình Anti Virus mã nguồn mở rất mạnh trên các HĐH Unix, Linux được phát triển bởi Immunet Corp và Sourcefire inc dựa trên nền tảng điện toán đám mây.

Bài viết này, vHost sẽ hướng dẫn cách cài đặt ClamAV trên CentOS 6.x, nếu có sử dụng DirectAdmin có thể thảm khảo bài viết cài đặt ClamAV trên DirectAdmin tại đây

Thực hiện

Step 1: Cài repo

i386: rpm -Uvh http://mirror.overthewire.com.au/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
x86_64: rpm -Uvh http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Step 2: Cài đặt

yum install clamd clamav –y

Step 3: Update clamav

freshclam

Note: Nếu việc update không thực hiện được, thực hiện như sau:

setfacl -m u:clamav:rwx -R /var/log/clamav/

Step 4: Khởi động clamav và cấu hình chạy mặc định

/etc/init.d/clamd start
chkconfig clamd on

 Step 5: Tiến hành thực hiện scan

clamscan /

hoặc

clamscan /<em>[đường dẫn cần scan]</em>

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top