Hướng dẫn reset password tài khoản admin trên Kerio Connect

Trong bài viết dưới đây vHost sẽ hướng dẫn quý khách reset password tài khoản admin là tài khoản có quyền quản trị cao nhất trong Kerio Connect đối với dịch vụ Email Server.

Bước 1: SSH vào VPS

Bước 2: Sửa file users.cfg 

vi /opt/kerio/mailserver/users.cfg 

Bước 3: Tìm đến dòng Password

Xóa nội dung trong:

<variable name="Password" > </variable>

Bước 4: Save file vừa mới sửa đổi

Tiến hành truy cập Kerio Conect theo đường dẫn IP:4040 với thông tin tài khoản như sau:

  • Username: admin
  • Password:

Bước 5: Đặt lại password mới

Chọn User > chuột phải vào Admin > Edit

Nhập password mới và chọn OK.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top