Admin_List Administrator

List Administrators 

Là Option dùng để quản trị tài khoản bao gồm các chức năng liệt kê, thêm, xóa, truy cập và suspend những tài khoản Administrators.

Login DirectAdmin (Admin Level) → Chọn List Administrators (Trong group Server Management)

Tạo tài khoản Admin

 • Bước 1: Click chọn “Create Admin”
 • Bước 2: Điền các thông tin đầy đủ
 • Username: username của account Administrator.
 • E-Mail: địa chỉ Mail của account Administrator.
 • Enter Password: Password của account Administrator (có thể chọn Random Password)
 • Re-Enter Password: Nhập lại Password của account Administrator (Nếu phần Enter Password chọn Random thì không cần nhập lại)
 • Send Email Notification: Gửi mail thông báo khi tạo thành công
 • Bước 3: Click chọn Submit

→ Tạo tài khoản Admin thành công

Xóa tài khoản Admin

 • Bước 1: Click chọn “Delete Admin”
 • Bước 2: Điền tên tài khoản muốn xóa
 • Bước 3: Click chọn Delete

→ Xóa tài khoản Admin thành công

Truy cập vào Account Administrator

 • Bước 1: Click chọn List Administrators”
 • Bước 2: Click chọn tài khoản Admin vừa tạo
 • Bước 3: Click chọn “Login as Admin Account” (Trong đó: Admin Account là tên tài khoản Admin mà bạn muốn truy cập, )

→ Truy cập thành công

Suspend / Unsuspend tài khoản Administrators

 • Bước 1: Check ô Select tại những tài khoản bạn muốn Suspend (Unsuspended)
 • Bước 2: Click chọn Suspend (Unsuspend)

→ Suspend (Unsuspend) tài khoản thành công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top