Hướng dẫn cấu hình dịch vụ relay cho EXIM

Lưu ý:
– Chúng tôi cấu hình Exim version 4.97.1 #2 built 06-May-2024 22:27:04
– Trước khi cấu hình, vui lòng backup lại file config của EXIM (/etc/exim.conf) đảm bảo có thể rollback nếu cấu hình sai.

Bước 1: Kết nối SSH đến VPS

Bước 2: Mở file cấu hình của exim

vi /etc/exim.conf

Bước 3: Tìm các dòng bên dưới và cấu hình theo hướng dẫn

Cấu hình ROUTERS CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin routers và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin routers:

.include_if_exists /etc/exim.routers.pre.conf

Tạo file /etc/exim.routers.pre.conf thêm vào các dòng sau:

pamexperts_smarthost_router:
driver = manualroute
domains = ! +local_domains
ignore_target_hosts = 127.0.0.0/8
condition = "${perl{check_limits}}"
# Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}}
headers_add = ${if !eq{$original_domain}{$domain}{X-Forwarded-For: $original_local_part@$original_domain}}
headers_add = X-AuthUser: $authenticated_id
transport = spamexperts_smarthost_transport
route_list = $domain ns6.vhost.vn::587 

Cấu hình TRANSPORTS CONFIGURATION

Tìm cụm từ: begin transports và thêm cấu hình sau vào bên dưới dòng begin transports:

.include_if_exists /etc/exim.transports.pre.conf

Tạo file /etc/exim.transports.pre.conf thêm vào các dòng sau:

spamexperts_smarthost_transport:
driver = smtp
message_linelength_limit = 52428800
# In-case your server continues to send outgoing over port 25 please add the below line
port = 587
hosts_require_tls = ns6.vhost.vn
.include_if_exists /etc/exim.dkim.conf

Bước 4: Restart lại service exim

service exim restart

Bước 5: kiểm tra exim đã relay qua vHost hay chưa bằng lệnh bên dưới.

echo "Subject: test" | /usr/sbin/exim -v ongbavi@gmail.com

 Nếu quá trình kiểm tra hiển thi thông tin giống hình bên dưới là đã thành công. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top